top of page

ADATVÉDELMI IRÁNYELV

ERROR N' MORE kerámia stúdió Budapest

 

A www.errornmore.com (a továbbiakban: Weboldal) működése során SZABÓ ÁDÁM CSABA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ . (a továbbiakban: Szolgáltató) a Weboldal látogatóinak, valamint a Weboldalon regisztrálók, illetve személyes adataikat egyéb módon megadók (a továbbiakban: Érintett) adatait kezeli.

Az adatkezeléssel összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a Szolgáltató által a személyes adatok kezelése során követett elvekről és gyakorlatokról, valamint a gyakorlás módjáról és lehetőségeiről. az Érintett jogai.

Az Érintett a Weboldal használatával elfogadja jelen Adatkezelési tájékoztatót, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

Definíciók 

 

 1.  Adatalany: az a természetes személy, akit meghatározott személyes adat alapján azonosítottak, vagy aki ezek alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható;

 2.  Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ, különösen nevére, azonosító számára, vagy egy vagy több, az érintett fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy kulturális jellemzőire való hivatkozással. a társadalmi identitás, valamint az érintettre vonatkozó ilyen információkból levont hivatkozások;

 3. Az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az érintett félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok korlátozás nélküli vagy meghatározott kezeléséhez. tevékenységek;

 4. Érintett tiltakozása: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelése ellen tiltakozik, és kéri az adatkezelés megszüntetését, vagy a kezelt adatok törlését

 5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - jelen esetben a Szolgáltató -, amely önállóan vagy másokkal közösen meghatározza az adatkezelés célját, döntést hoz az adatkezelésről (beleértve az eszközöket is), valamint végrehajtja az ilyen döntéseket, vagy adatfeldolgozót bíz meg azok végrehajtásával

 6. Adatfeldolgozás: minden olyan művelet vagy műveletsor, amelyet az adatokon az alkalmazott módszertől függetlenül hajtanak végre, így különösen gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, módosítás, felhasználás, visszakeresés, továbbítással, közzététellel, igazítással vagy kombinációval történő nyilvánosságra hozatal, zárolás , törlése vagy megsemmisítése, valamint további felhasználásuk, fényképezés, hang- és képrögzítés, valamint az azonosításra alkalmas fizikai jellemzők (például ujj- és tenyérlenyomatok, DNS-minták és retinaképek) rögzítésének megakadályozása;

 7. Adatkezelés: az adatkezeléssel kapcsolatos technikai műveletek, függetlenül a műveletek végrehajtásának módjától és eszközeitől, valamint a helyszíntől, feltéve, hogy az adatokon ilyen technikai műveleteket végeznek;

 8. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az adatkezelővel kötött szerződés alapján személyes adatok kezelésében vesz részt, ideértve azt is, ha a szerződés jogszabály alapján jön létre;

 9. Adattovábbítás továbbítással: az adatok meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 10. Nyilvánosságra hozatal: az adatok nyilvánosságra hozatala;

 11.  Adatok törlése: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy azok helyreállítása már nem lehetséges;

 12.  Adatzárolás: az adatok azonosító jellel való ellátása azok további kezelésének végleges vagy ideiglenes korlátozása céljából;

 13.  Adatok megsemmisítése: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 14.  Harmadik fél: bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, kivéve az érintettet, az adatkezelőt vagy -feldolgozót;

 15.  Adatvédelmi incidens: a személyes adatok jogosulatlan felhasználása vagy feldolgozása, különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférésre, megváltoztatásra, továbbításra, közzétételre, törlési megsemmisítésre, valamint sérülésre és véletlen megsemmisülésre. -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_        

 

I. Az adatkezelés célja

A Szolgáltató az Érintett által megadott adatokat meghatározott célból, kizárólag a megrendelés teljesítése, a számlázás lehetővé tétele, a termék házhoz szállítása, a szerződés feltételeinek utólagos bizonyítása érdekében tárolja és kezeli, valamint hírlevél (külön hozzájárulás esetén célzott hirdetések) küldésére az Érintett részére, amennyiben az Érintett feliratkozott a hírlevélre.

Az automatikusan rögzített adatok célja a statisztika készítése, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, valamint a Weboldal fejlesztése.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céltól eltérő célra nem használja fel. A személyes adatok harmadik fél vagy hatóság részére történő kiadása az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges, kivéve, ha kötelező erejű jogszabály másként rendelkezik.

Minden olyan esetben, ha a Szolgáltató a megadott adatokat az eredeti céltól eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez megszerzi az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulását, és a Szolgáltató lehetővé teszi. az Érintettnek az adatok felhasználásának megtiltására.

II. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a Weboldal használójának önkéntes nyilatkozata alapján lehetséges, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását a Weboldal használata során megadott személyes adatainak felhasználásához. .

A Szolgáltató által végzett adatkezelés az Érintett önkéntes nyilatkozata alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § 1. a) pontja alapján lehetséges („Információ törvény”), valamint az elektronikus kereskedelemről és az információs társadalom szolgáltatásairól szóló 2001. évi CVIII.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat és azok valódiságát nem ellenőrzi. A személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az Érintett, mint szerződő fél felelős. E-mail cím megadása esetén az Érintett felelősséget vállal azért, hogy ezen e-mailen keresztül kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Erre tekintettel a megadott e-mail címen történő bevitellel kapcsolatos felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki ezt az e-mail címet regisztrálta.

III. A Szolgáltató, mint adatfeldolgozó adatai

Cégnév: SZABÓ ÁDÁM CSABA  Egyéni vállakozó 

Székhely: 4700 Mátészalka, Hunyadi utca 43.

Telefon: +36 30 559 45 83

E-mail: info@errornmore.com

Adószám: 66678227-1-35

Cégjegyzékszám: 37520483

Bejelentő bíróság: Belügyminisztérium Magyarország 

Tárhelyszolgáltató:Wix.com 

IV. Az adatok feldolgozásának időtartama

A regisztrációs eljárás, illetve a megrendelési eljárás során megadott személyes adatok kezelése, amelyek megadása kötelező, a regisztrációtól az adatok kérelemre történő törléséig tart. Olyan adat esetén, amelynek megadása nem kötelező, az adatkezelés a rendelkezésre bocsátástól a kérelemre történő törlésig tart.

A megadott személyes adatok (a regisztráció vagy a megrendelési eljárás során megadott) törlése a kérelem elküldését követően bármikor elvégezhető. A Szolgáltató a személyes adatokat a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül törli rendszeréből.

A naplózott technikai adatokat a naplózás időpontjától számított 5 évig meg kell őrizni a rendszerben, kivéve az utolsó látogatás dátumát, amely automatikusan felülíródik.

Hírlevél esetén, ha az Érintett leiratkozik a hírlevélről, úgy a Szolgáltató nem küld több DM-es levelet az Érintett részére.

A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott ilyen adatok megőrzési kötelezettségének teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további nyilatkozat alapján történő adatkezelést.

V. A kezelt személyes adatok köre

Va A regisztráció és a rendelési eljárás során megadott adatok

A Weboldalon leadott megrendeléshez az Érintett regisztrációs vagy megrendelő űrlapot tölt ki, amely során az alábbi adatokat kell megadnia annak érdekében, hogy a megrendelést a Szolgáltató teljesíteni tudja:

A „Személyes adatok” alatt:

 • Vezetéknév

 • Keresztnév

 • Cím

 • Elérhetőségeit

A számlázási és szállítási cím a megrendelés során adható meg.

 

Vb Hírlevél

Hírlevél feliratkozás esetén az Érintett e-mail címét és teljes nevét meg kell adni a Szolgáltatónak.

Vc Kapcsolatfelvétel során megadott adatok

Az Érintett bármilyen kérdése esetén a Weboldalon található megfelelő űrlap elküldésével fordulhat a Szolgáltatóhoz. Ebben az esetben az Érintett köteles megadni e-mail címét. Az Érintett a küldendő üzenetben további adatokat is megadhat, de ez nem kötelező.

Vd Műszaki adatok

A technikai adatok az Érintett számítógépének azon adatai, amelyek a szolgáltatás igénybevétele során keletkeznek, és amelyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ilyenek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett IP-címe, a böngésző típusa, a megtekintett és korábban meglátogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzítendő adatokat az Érintett külön nyilatkozata vagy egyéb cselekménye nélkül a be- és kilépéskor rögzíti a rendszer. Az ilyen adatok más személyes felhasználói adatokkal nem kapcsolhatók össze, kivéve a törvény által kötelezően előírt eseteket. Az ilyen adatok kizárólag a Szolgáltató rendelkezésére állnak.

A Weboldal HTLM kódja tartalmazhat külső szerverről érkező hivatkozást, és a Szolgáltatótól független külső szerver felé mutat. Az ilyen hivatkozások szolgáltatói a szervereikhez való közvetlen kapcsolódásnak köszönhetően felhasználói adatokat gyűjthetnek.

VI. Hírlevél

A Szolgáltató az info@errornmore.com e-mail címen teszi lehetővé hírlevelünkre való feliratkozást.  A hírlevél direkt marketing elemeket és reklámot tartalmaz. A Szolgáltató a hírlevél használata során az Érintett által megadott adatokat kezeli, amely az e-mail cím.

Az Érintett bármikor ingyenesen, korlátozás és indoklás nélkül leiratkozhat a hírlevélről. Az Érintett ezt megteheti a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva, vagy törlési kérelmét (e-mailben vagy postai úton) küldi el a Szolgáltatónak. Ilyen esetben a Szolgáltató nem keresi meg az Érintettet további hírlevéllel vagy ajánlatokkal. A Szolgáltató az Érintett által a regisztráció során megadott e-mail címére hirdetést vagy hirdetést tartalmazó leveleket (hírlevelet) küldhet az Érintett kifejezett hozzájárulása esetén és a vonatkozó jogszabályok betartásával.

VII. Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, adattovábbítás útján történő adatszolgáltatás, adatkezelés

Az adatokhoz először is a Szolgáltató és belső munkatársai jogosultak hozzáférni, azonban azokat nem tehetik közzé, nem adhatják át harmadik félnek.

A Szolgáltató a teljesítés, a megbízások kézbesítése és az elszámolás elszámolása körében adatfeldolgozót (pl. rendszerirányítót, fuvarozót) vehet igénybe.

Az adatfeldolgozók a következők:

 

Tevékenység: futárszolgálat

Név:GLSGeneral Logistic Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 

Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa út 2.

Weboldal:www.gls-group.eu 

 

Tevékenység: futárszolgálat

Név:FEDEXFederal Express Cooperation Hungary 

Székhely: 2220 Vecsés, Lőrinczi út 59.

Weboldal:www.fedex.com/hu 

Tevékenység: futárszolgálat

 

Számviteli szoftver:

Név:BillingoTechnologies Zrt.

weboldal:www.billingo.hu

 

Tárhelyszolgáltató:

Név:Wix.comKft

Weboldal:www.wix.com 

A fentieken túlmenően az Érintett személyes adatainak továbbítása csak jogszabályban meghatározott esetekben és az Érintett hozzájárulása alapján valósítható meg.

 

VIII. Az Érintett jogai és a jogok érvényesítésének lehetőségei

VIII.a Információhoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt személyes adatairól.

A Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, az általa vagy szerződött adatfeldolgozó által kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatok céljáról, jogalapjáról és időtartamáról. az adatkezelésről, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről és hatásairól, az incidens elhárítására tett intézkedésekről, valamint - továbbítása esetén az Érintett személyi adatai - az ilyen továbbítás jogalapja és címzettje. A Szolgáltató a kért tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül megadja.

A Szolgáltató - adott esetben belső adatvédelmi felelőse útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése és az Érintett tájékoztatása érdekében nyilvántartást vezet, amely nyilvántartás tartalmazza az Érintett személyes adatainak körét , az adatvédelmi incidenssel érintett Érintettek köre, létszáma, az adatvédelmi incidens ideje, körülményei, hatásai, valamint az ezek megszüntetésére tett intézkedések, valamint az adatkezelést előíró jogszabályokban meghatározott adatok.

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, észrevételével a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 4. pontban meghatározott elérhetőségeken.

VIII.b Az Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését és zárolását

Az Érintett bármikor jogosult kérni a hibásan rögzített adatainak helyesbítését vagy törlését a fent megadott elérhetőségeken. A Szolgáltató az adatokat a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli, ebben az esetben ezen adatok helyreállítása már nem lehetséges. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályzat) alapján szükséges adatkezelésekre, ezeket az adatokat a Szolgáltató a szükséges ideig megőrzi.

Az Érintett kérheti adatainak zárolását is. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha azt az Érintett kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sérti az Érintett jogos érdekét.

Az így zárolt adat addig kezelhető, amíg az adatkezelésnek a személyes adat törlését kizáró célja fennáll.

Az adatok helyesbítéséről, zárolásáról és törléséről az Érintettet és azokat, akik az adatokat adatkezelés céljából kapták, tájékoztatni kell. Az ilyen értesítés figyelmen kívül hagyható, ha az az adatkezelés céljára tekintettel nem sérti az Érintett jogos érdekét.

Ha a Szolgáltató az Érintett adat helyesbítésére, zárolására vagy törlésére irányuló kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja az Érintettet a kérelem elutasításának ténybeli és jogi okáról. kérés.

VIII.c Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtását követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja.

Az Érintett jogait a 4. pontban meghatározott elérhetőségeken gyakorolhatja.

VIII.d Az Érintett az információs törvény és a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) alapján:

- forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;www.naih.hu) vagy

- jogait az illetékes bíróság előtt érvényesíteni.

Ha az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez történő regisztráció során harmadik személy adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintetttel szemben kártérítés érvényesítésére. Ebben az esetben a Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz, hogy segítse az eljáró hatóságot a jogsértő személyazonosságának megállapítása érdekében.

IX. Az e-mail cím használata

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt e-mail címek felhasználásának jogszerűségére, így az ilyen e-mail címeket kizárólag az alábbiakban meghatározott (tájékoztató vagy reklám) e-mailek küldésére használja.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítését, a kapcsolattartást szolgálja a szolgáltatás igénybevétele során, így az e-mailek elsősorban ilyen célból kerülnek kiküldésre.

X. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót az Érintett Weboldalán keresztül történő előzetes bejelentése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatálybalépését követően az Érintett a Weboldal használatával hallgatólagosan elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatót.

A Szolgáltató gondoskodik az adatok biztonságáról, megtesz minden olyan technikai intézkedést, amely biztosítja a rögzített, tárolt és kezelt adatok védelmét, és mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és megváltoztatását. A Szolgáltató köteles ezen kötelezettség teljesítésére felhívni minden olyan harmadik személy figyelmét, akinek az adatot továbbította vagy átadta.

bottom of page